TJ Sokol Vyskytná‎ > ‎Stanovy‎ > ‎Valná hromada‎ > ‎

Jednací řád Valné hromady 2016

Jednací a volební řád Valné hromady TJ Sokol

Vyskytná, z.s.

1) Úvodní ustanovení

Jednací a volební řád Valné hromady TJ Sokol Vyskytná, z.s. (dále jen Valná hromada),

upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení a kontrolu usnesení Valné

hromady, jakož i další záležitosti související s jejím jednáním. O otázkách neupravených

tímto jednacím a volebním řádem rozhoduje Valná hromada v souladu se stanovami TJ

Sokol Vyskytná, z.s.

2) Příprava jednání valné hromady

a) Přípravu jednání Valné hromady organizuje výkonný výbor TJ Sokol Vyskytná, z.s.,

v čele s předsedou. Při přípravě jednání Valné hromady výkonný výbor úzce

spolupracuje s orgány a organizacemi, jejichž činnosti se dotýká problematika, jež se

má na jednání Valné hromady projednat.

b) Jednání Valné hromady se koná nejméně jednou za rok. Jednání svolává předseda.

Předseda je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů

spolku starších 18-ti let nebo z podnětu revizní komise. Nesvolá-li v tomto případě

předseda valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět

podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

c) Pozvánka na jednání Valné hromady musí obsahovat termín, místo konání a navržený

program Valné hromady a členové spolku ji musí obdržet min. 1 týden před datem

konání, a to buď na adresu bydliště, nebo elektronicky.

3) Účastníci jednání valné hromady

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ Sokol Vyskytná, z.s., a je složená ze všech

členů spolku starších 18-ti let, kteří mají ke dni konání Valné hromady řádně uhrazeny

členské příspěvky (dále delegáti).

b) Jednání Valné hromady řídí předseda TJ Sokol Vyskytná, z.s., a to na základě Valnou

hromadou schváleného programu.

c) Do orgánů TJ Sokol Vyskytná, z.s. mohou volit nebo být voleni pouze členové uvedeni

v odst. a).

d) Jednání Valné hromady se mohou účastnit i členové spolku mladší 18-ti let a pozvaní

hosté, avšak nemají právo hlasovat.

e) Každý člen, který se nemůže zúčastnit jednání valné hromady, může dát plnou moc

k hlasování jinému členovi staršímu 18-ti let.

4) Usnášeníschopnost valné hromady

a) Před zahájením každého jednání Valné hromady kontroluje předsedající splnění

podmínek usnášeníschopnosti porovnáním soupisu členů starších 18-ti let s prezenční

listinou.

b) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku

starších 18-ti let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna

nadpoloviční většina těchto členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu

přítomných.

5) Průběh jednání valné hromady

a) Po ověření počtu členů spolku starších 18-ti let následuje schválení programu jednání,

ke kterému má každý člen právo podat pozměňující návrh. Dále proběhne volba

zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Následuje projednání bodů dle schváleného

programu jednání.

b) Ke každému bodu programu vyzve předsedající pověřenou osobu k přednesení

stručné zprávy a následně otevře diskuzi k tomuto tématu.

c) Právo zúčastnit se diskuze k projednávanému tématu mají všichni účastníci jednání

Valné hromady. V diskuzi může každý vystoupit k danému tématu pouze jednou,

podruhé jen se souhlasem nebo na pokyn předsedajícího. K diskuzi je třeba se přihlásit

zvednutím ruky. Pokud se diskutující odchýlí od tématu nebo se chování diskutujícího

a obsah jeho vystoupení neslučuje s principy slušného chování, může mu předsedající

odebrat slovo. Diskuzi ukončuje předsedající.

d) Z diskuze mohou vyplynout návrhy k usnesení daného bodu programu. Ve chvíli, kdy

jsou ukončeny všechny návrhy, vyzve předsedající přítomné členy k hlasování o

každém návrhu jednotlivě.

e) Hlasování probíhá aklamací v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“. Sčítání

provádí zapisovatel. Pro schválení návrhu je potřeba nadpoloviční většina hlasů

přítomných členů spolku starších 18-ti let.

f) Po schválení usnesení k poslednímu bodu diskuse může předsedající jednání Valné

hromady ukončit.

6) Volby orgánů a funkcionářů

a) Do všech orgánů TJ Sokol Vyskytná, z.s. jsou voleni členové na dobu pěti let.

b) Do výkonného výboru se volí devět a více členů, vždy však v lichém počtu. Do revizní

komise se volí tři členové.

c) V případě, že počet kandidátů do obou těchto orgánů splňuje podmínky uvedené v

bodě 2, může Valná hromada hlasovat o složení těchto orgánů jako celků. To

znamená, že pro každý tento orgán se hlasuje jednou. V opačném případě navrhne

volební komise Valné hromadě způsob hlasování pro každého kandidáta zvlášť. V

tomto případě může každý delegát hlasovat maximálně pro jedenáct kandidátů do

výkonného výboru a pro tři kandidáty do revizní komise.

d) Během funkčního období může být volený orgán doplněn za odstoupivší nebo

odvolané členy. Příslušný orgán se může sám doplnit kooptací, a to nejvýše do 2/3

svých členů. Tato kooptace musí být potvrzena na nejbližším zasedání Valné hromady.

V případě, že odstoupí vyšší počet členů než 2/3, musí být svolána mimořádná Valná

hromada k provedení nových voleb.

7) Zápis z jednání valné hromady

a) O průběhu jednání pořizuje zapisovatel zápis, který podepisuje předsedající a

ověřovatelé zápisu. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů, jméno

předsedajícího, schválený pořad jednání, kdo byl zvolen zapisovatelem a ověřovateli

zápisu, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Dále zápis může obsahovat

vystoupení diskutujících, charakteristiku dotazů a jejich případné vyřízení, popř. další

podkladové materiálu pro jednání.

b) Zápis musí být pořízen do 14 dnů po skončení jednání a uložen v dokumentech spolku.

Zápis z jednání Valné hromady musí být k dispozici k nahlédnutí členům TJ Sokol

Vyskytná, z.s. Přílohou zápisu z jednání musí být prezenční listina, na které každý

účastník svým podpisem potvrdil svoji účast.

8) Závěrečná ustanovení

a) Tento řád musí být k dispozici všem přítomným na každé Valné hromadě k nahlédnutí.

b) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje Valná hromada.

c) Jednací řád byl projednán a schválen Valnou hromadou TJ Sokol Vyskytná, z.s.,

konanou dne 20. 2. 2016, s účinností ode dne 20. 2. 2016.

Comments