TJ Sokol Vyskytná‎ > ‎Stanovy‎ > ‎Valná hromada‎ > ‎

Valná hromada 2016

Zápis

z Valné hromady TJ Sokol Vyskytná, o.s., konané dne 20. 2. 2016 od 19:00 hod. v malém

sále hostince „U kozla“ ve Vyskytné čp. 21, 394 05 Vyskytná

Schůzi v 19:00 hod. zahájil Bc. Marek Jaroš – předseda TJ Sokol Vyskytná, o.s.

konstatoval, že počet členů oprávněných zúčastnit se valné hromady na základě platných

stanov je 84, z toho je dle presenční listiny přítomno 32 oprávněných členů.

Valná hromada proto byla posunuta na 19:30 hod.

Program:

1. Zahájení valné hromady a seznámení s programem schůze

- předseda TJ přivítal všechny přítomné a předložil jim ke schválení tento program

jednání:

1) Zahájení valné hromady (schválení programu jednání)

2) Procedurální záležitosti (schválení předsedajícího valné hromady, jednacího a

volebního řádu, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu)

3) Zpráva o činnosti TJ v roce 2015

4) Zpráva o hospodaření v roce 2015

5) Zpráva revizní komise

6) Plán činnosti na rok 2016

7) Návrh na změnu názvu TJ

8) Návrh novelizace Stanov TJ

9) Volba nového Výkonného výboru

10) Volba nové Kontrolní komise

11) Návrh na změnu výše členských příspěvků od roku 2017

12) Návrh na změnu vnitřního uspořádání ze 2 na 3 oddíly

13) Diskuse

14) Občerstvení

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

2. Procedurální záležitosti:

1) předseda TJ požádal o to, aby byl schválen jako předsedající valné hromady

Pro: 31 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 1 člen

2) předsedající valné hromady seznámil přítomné s návrhem jednacího a

volebního řádu a následně jej předložil ke schválení

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

Stránka 2 z 4

3) volba volební komise:

- na členy volební komise byli navrženi: Eliška Dvořáková

Ing. Hynek Bína

Lenka Valentová

Pro: 29 členů

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 3 členové

Předsedou volební komise byl zvolen Ing. Hynek Bína

4) volba zapisovatele:

- na zapisovatele Valné hromady byla navržena Lenka Krejčová

Pro: 31 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 1 člen

5) volba ověřovatelů zápisu:

- za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Ondřej Drahný a Bc. Veronika

Dvořáková

Pro: 30 členů

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 2 členové

3. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015

- všeobecnou zprávu včetně volnočasových aktivit přečetl Bc. Marek Jaroš, zároveň

poděkoval sponzorům a všem, kteří se podílejí na akcích pořádaných organizací

- za nohejbal vystoupil Jiří Roubíček

- za cvičení žen vystoupila Lenka Valentová

- za fotbal vystoupil Ladislav Hlobeň

- za fotbalovou přípravku vystoupil Libor Souček

- za mažoretky vystoupila Ivana Borková

- za stolní tenis vystoupil Bc. Marek Jaroš

4. Zpráva o hospodaření organizace za rok 2015

- s hospodařením organizace v roce 2015 seznámil přítomné Jiří Pahr

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

5. Zpráva revizní komise

- Michaela Roubíčková konstatovala, že revizní komise neshledala žádné závady

v hospodaření organizace

6. Plán činnosti na rok 2016

- s plánem činnosti na rok 2016 seznámil přítomné Ing. Ondřej Drahný

Stránka 3 z 4

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

7. Návrh na změnu názvu organizace:

- předsedající valné hromady seznámil přítomné s tím, že je v souladu s novým

občanským zákoníkem nezbytné schválit změnu názvu TJ

- navržen nový název TJ Sokol Vyskytná, z.s. s tím, že se na základě souhlasu

starosty obce mění i adresa na Vyskytná 74, 394 05 Vyskytná (sídlo obecního úřadu).

Pro: 30 členů

Proti: 2 členové

Zdrželo se: 0 členů

8. Návrh na změnu stanov organizace:

- předsedající valné hromady seznámil přítomné s tím, že je v souladu s novým

občanským zákoníkem také nezbytné schválit nové stanovy TJ

- předsedající přečetl úplné znění návrhu nových stanov a nechal prostor k diskusi

- nikdo se nepřihlásil a tak nechal hlasovat

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

9. Volba nového Výkonného výboru:

- navrženo rozšíření z 9 na 11 členů

- na členy nového Výkonného výboru byli navrženi: Bc. Marek Jaroš

Lenka Krejčová

Ing. David Krejčí

Ing. Ondřej Drahný

Jiří Pahr st.

Ladislav Hlobeň

Jaromír Linhart

Petr Fíla

Jiří Roubíček

Libor Souček

Ivana Borková

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

10. Volba nové revizní komise:

- na členy kontrolní komise byli navrženi: Bc. Veronika Dvořáková

Michaela Roubíčková

Bc. Jana Chadimová

Pro: 30 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 2 členové

Stránka 4 z 4

Revizní komise se odebrala do vedlejší místnosti a za svého předsedu si zvolila

Michaelu Roubíčkovou

11. Návrh na změnu výše ročních členských příspěvků od roku 2017:

- předsedající valné hromady seznámil přítomné s návrhem výkonného výboru na

zvýšení členských příspěvků. Stávající členské příspěvky ve výši 20 Kč/osobu mladší

15 let, ve výši 50 Kč/osobu od 15 do 18 let, a ve výši 100 Kč/osobu ve věku 18 let a

výše se od roku 1991 neměnili. Při žádostech o dotace ze státního rozpočtu je

požadavek na min. členský příspěvek ve výši 100 Kč/osobu mladší 18 let a ve výši

500 Kč/osobu ve věku od 18 let a starší. Vzhledem ke skokovému navýšení předchozí

výkonný výbor navrhl navýšení příspěvku u členů mladších 18 let na částku

100 Kč/rok a u členů ve věku 18 let a výše na částku 200 Kč/rok.

- do diskuse se nikdo nepřihlásil

Pro: 31 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 1 člen

12. Návrh na změnu vnitřního uspořádání TJ Sokol Vyskytná, z.s.

- předsedající valné hromady navrhl rozdělení stávajících 2 oddílů (fotbal a rekreační

sport) na 3 oddíly. Z oddílu rekreačního sportu se navrhuje vyčlenění mažoretek do

samostatného oddílu.

Pro: 32 členů

Proti: 0 členů

Zdrželo se: 0 členů

13. Diskuse:

- v diskusi vystoupil starosta obce Tomáš Koch a seznámil všechny přítomné

s činností obce a s aktuálním stavem žádosti o dotace na nové fotbalové hřiště. Projekt

běží a předpokládá se, že do konce roku 2016 se dokončí podklady pro žádost o

dotaci, která se následně podá počátkem roku 2017.

- po ukončení příspěvků předsedající valné hromady poděkoval všem přítomným za

účast. Dále ještě jednou poděkoval aktivním členům TJ za jejich celoroční činnost a

všem popřál příjemný zbytek večera.

14. Občerstvení a volná zábava

Zapsala: Lenka Krejčová

Zápis ověřili: Ing. Ondřej Drahný, Bc. Veronika Dvořáková

Bc. Marek. Jaroš

předseda TJ Sokol Vyskytná, z.s

Comments